วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพื่อแก้ไขวิกฤตการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 นี้ พร้อมทั้งตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขึ้นมาแทนศูนย์ COVID-19 และจะเริ่มประชุมตั้งแต่พรุ่งนี้ (25 มี.ค. 63) เพื่อพิจารณาว่าจะมีการออกมาตรการใดมาบังคับใช้บ้าง
โดยหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตามกฎหมายแล้วนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจออกข้อกำหนดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ดังนี้

1.ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น

2.ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

3.ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร

4.ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

5.ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ

6.ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กําหนด

————————————–

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้ที่นี่ : http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A1119/%A1119-20-2548-a0001.pdf

 

Advertisement