ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่ง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายตัวเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงเห็นสมควรประกาศข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่ง ดังนี้

ข้อ 1. ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
1.1 ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
1.2 หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือ
1.3 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปากตาและจมูกซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรคได้
1.4 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น ขณะเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

ข้อ 2. ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง
2.1 เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในรถและภายในสถานีขนส่ง เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ราวจับบันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้ำ เป็นต้น
2.2 ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงานในพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า-ออกสถานี ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
2.3 กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองรายวันก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากมีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วย หรือมีไข้สูง ให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที
2.4 จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ/หรือติดต่อกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.5 ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีขนส่งและสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/