องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ตามพรก. ฉุกเฉิน โดยกำหนดจุดนั่ง – ยืนบนรถโดยสาร เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรวดเร็วและขยายเป็นวงกว้าง ขสมก.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน ด้วยรถโดยสารประจำทาง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 1) ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค และดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร

ขสมก.ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการครบตามมาตรการป้องกันโรคแล้วทุกข้อ และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเริ่มระบาดของโรค ดังนี้

1.ก่อนนำรถออกให้บริการ รถโดยสารทุกคันจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในรถ และเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณที่ประชาชนต้องจุดสัมผัส (กริ่งสัญญาณ,ราวจับ,เบาะโดยสาร และที่พักผู้โดยสาร)

  1. ให้บริษัทเหมาซ่อมดำเนินการล้างระบบปรับอากาศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  2. ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อ เพื่อให้ประชาชนใช้ทำความสะอาดมือขณะโดยสารรถ

สำหรับพนักงานประจำรถ ขสมก. ได้มอบหน้ากากอนามัย และถุงมือ ให้พนักงานได้สวมใส่

เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อระหว่างปฏิบัติงานบนรถโดยสาร

ขณะนี้ ขสมก. ได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการไม่นั่งในที่นั่งที่ติดสติ๊กเกอร์ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้”

ซึ่งกำหนดให้ที่นั่งเดี่ยวสามารถนั่งได้ตามปกติ  สำหรับที่นั่งคู่ ให้ผู้ใช้บริการนั่งชิดกระจกเพียง 1 ที่นั่ง และกำหนดจุดยืนบนพื้นรถโดยสาร เว้นระยะห่าง 1 เมตร หากครบตามจำนวนที่กำหนดไว้  พนักงานเก็บค่าโดยสารจะแจ้งให้ผู้โดยสารรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะโดยสารรถสาธารณะ  เพื่อป้องกันตนเองและผู้ร่วมเดินทางโดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขสมก.ยังคงยืนหยัดยึดมั่นในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และปลอดภัย

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement