กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ภาครัฐพร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะทุกประเภท อาทิ มาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานอุดหนุนราคา CNG  ประสานบริษัท Leasing พักชำระหนี้ 3-6 เดือน หรือขยายเวลาผ่อนชำระ ด้านผู้ขับรถแท็กซี่ ขอให้ผู้โดยสารมั่นใจ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในรถทุกวัน คนขับรถสวมหน้ากากตลอดเวลาให้บริการ คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติงดการเดินทาง ผู้โดยสารคนไทยก็มีจำนวนน้อยลงเพราะเริ่มทำงานที่บ้านมากขึ้น ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้ขยายการช่วยเหลือด้านพลังงาน โดยให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาในการอุดหนุนราคา CNG สำหรับรถโดยสารสาธารณะ (รถบัส) รถตู้โดยสารสาธารณะ รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) รถสามล้อรับจ้าง ที่ถือบัตรส่วนลด ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะได้

นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย กรมการขนส่งทางบกได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ดังนี้ สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมาตรการพักชำระหนี้ได้ระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 96 เดือน โดยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด สำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์ เบื้องต้นจำนวน 15 แห่ง มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านสินเชื่อ ทั้งการพักชำระหนี้ 3-6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 เดือน ตามข้อเสนอของกรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการขนส่ง ครอบคลุมรถโดยสารและรถบรรทุก ทั้งประเภทไม่ประจำทางและประจำทาง รวมถึงรถแท็กซี่ และรถรับจ้างประเภทอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ เงื่อนไขมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินแต่ละรายด้วย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจแจ้งการหยุดใช้รถในช่วงนี้ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยในช่วงเวลาที่หยุดใช้รถคืนหรือผู้ประกอบการอาจตกลงกับบริษัทผู้รับประกันเพื่อนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาขยายระยะเวลาคุ้มครองได้ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งปรับหลักเกณฑ์การแจ้งหยุดใช้รถตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ สามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งหยุดใช้รถได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัย โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการแจ้งหยุดใช้รถต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการชดเชยรายได้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งรวมถึงผู้ขับรถแท็กซี่ด้วย โดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน (รถร่วม)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะยังคงให้บริการประชาชน โดยทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถ และผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ได้มีมาตรการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือภายในรถ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารจากเชื้อไวรัส ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement