จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนเป็นประจำทุกวัน มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการแพร่เชื้อโรคดังกล่าว

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บอร์ด) มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน จึงอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดทำสัญญาประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กับบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเดินรถ ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความคุ้มครอง
1.1 กรณีพนักงานมีภาวะโคม่า จากการเจ็บปวยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะได้รับเงินประกัน จำนวน 500,000 บาท
1.2 กรณีพนักงานได้รับการตรวจจากแพทย์ แล้วพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – ๑๙) จะได้รับเงินประกัน จำนวน 30,000 บาท
1.3 บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 500 บาทต่อวัน (สูงสุด 15 วัน)

  1. ข้อยกเว้น

2.1 การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

2.2 การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ทั้งนี้ ขสมก. ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้บริการในการปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการนั่ง-ยืน ตามจุดที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th