ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดถือปฏิบัตินั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด พบมีรายงานผู้ป่วยยืนยันจำนวน 3 ราย

ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงให้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) ดังนี้

1.ห้ามบุคคลเดินทางเข้า -ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เว้นแต่ต้องรับการรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชนทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์วัสดุเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะ เพื่อการขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุง ยานพาหนะเพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ หรือมีเหตุจำเป็นตามข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศฉบับนี้

2.เหตุความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต้องบันทึกคำร้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายในท้องที่ที่โดนตรวจคัดกรองตั้งอยู่ ทั้งนี้ คำขออนุญาตให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ท้ายประกาศฉบับนี้

3.กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ พนักงานบริษัท หรือลูกจ้างของบริษัท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนต้นสังกัด ออกหนังสือรับรอง การปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า – ออก พร้อมบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อให้พิจารณาให้บุคคลดินทางเข้า- ออกในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

4.กรณีมีหลักฐานเคยผ่านการกักตัว ณ สถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine)หรือผ่านการกักตัว ณ สถานที่ที่จังหวัดอื่น (Local Quarantine) มาแล้ว ให้นายอำเภอใช้มาตรการในการกักตัวณ บ้านของตนตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้น (Home Quarantine) หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด

5.ห้ามรถโดยสารสาธารณะ เดินทางเข้า – ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

(1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินรถในเส้นทาง หมวด 2 (กรุงเทพๆ -ต่างจังหวัด) และหมวด 3 (ระหว่างจังหวัด) ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเพตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

(2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินทางเข้า – ออกในขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับยกเว้นเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนตซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) และต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัต โดยการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า ออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้เจ้าหน้ที่ประจำจุดตรวจจัดทำบัญชีควบคุมการเดินทางเป็นประจำทุกวัน และส่งบัญชีควบคุมดังกล่าวให้นายอำเกอประจำท้องที่ที่จุดตรวจนั้นตั้งอยู่เก็บไว้เป็นหลักฐาน

6.ห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ระหว่างเวลา 17.00 น. – 22.00 น. (เฉพาะ

วันที่ 10 – 17 เมษายน 2563)

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

โดย … น้าเช

กดติดตามเพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement