ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ ฉบับลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตการปฏิบัติพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับผู้ประกอบการเอกชนส่งด้วยรถโดยสาร และรถยนต์สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และผู้โดยสาร

โดยอธิบดีกรมการชนส่งทางบก ได้กำชับให้พนักงานประจำรถ (พนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่โตยสาร) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของเขตการเดินรถที่ 6 และพนักงานประจำรถ นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การที่ 89/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีหน้าที่พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

จึงให้พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการบนรถโดยสารสวมหน้ากากอนามัย, face shield ป้องกันละอองเชื้อไวรัส ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) และถุงมือเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ใช้บริการบนรถโดยสารประจำทางโดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement