ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ณฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ออกประกาศคำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน จี้กลุ่มผู้ประกอบการและคนขับรถขนส่งระหว่างประเทศปฏิบัติตอย่างเคร่งครัด และให้ลำเลียงสินค้าด้วยความรวดเร็ว หากเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องกักตัว 14 วันโดยเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ให้ผู้ส่งสินค้า ผู้ขับรถ และผู้ติดตามประจำรถที่ทำการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ ปฏิบัติตามาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่กำหนดโดยจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

2.ให้ผู้ขนส่งพิจารณาวิธีการขนถ่ายและลำเลียงสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว เช่น การขนถ่ายหรือลำเลียงสินค้าโดยใช้หัวลากหางลาก หรือใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถสามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ทันตามระยะเวลาที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด

3.ให้ผู้ขนส่งกำชับผู้ขับรถและผู้ติดตามประจำรถไม่ให้ออกนอกรถโดยไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้เดินทางกลับราชอาณาจักรทันที

4.ให้ผู้ขนส่งสินค้าจัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้ขับรถหรือผู้ติดตามประจำรถไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง ณ ช่องทางเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน หรือมีภาวะ และเข้าสู่กระบวนการกักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ภายในกำหนด

5.ผู้ขนส่งสินค้าอาจพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติม นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล ไว้สำหรับผู้ขับรถและผู้ติดตามประจำรถใช้เพื่อป้องกันโรค เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล (PPE) หน้ากากพลาสติกป้องกันใบหน้า (Face shield) เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

===========================================

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ https://bit.ly/2KoOATZ

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement