กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ส่งเสริมการคมนาคมในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงสัญจร ได้สะดวกยิ่งขึ้น และช่วยลดปริมาณจราจรติดขัดในเขตเมืองตามนโยบายของคุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางที่มีการส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับพม่า จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านงานทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการขยายตัวของเมือง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองแม่สอด สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง เชื่อมโยงโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์ต่อเนื่องจากถนนสาย ก และ ข (ถนนพัฒนานครแม่สอด) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และต่อเนื่อง จากถนนสาย จ และ ฉ (ถนนเฉลิมเทพ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป22 – 40 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทางความยาวตามพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรวมทั้งสิ้น 13.589 กิโลเมตร ประกอบด้วย

– สาย ง2 กม.0+000 – กม.1 + 180 ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นใกล้กับ อบต.ท่าสายลวด

แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ตก.3050

– สาย ง3 กม.0+000 – กม.9 + 781 ระยะทาง 9.781 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.2+302

ของทางหลวง 1090 แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ก.8 (ถนน อบจ.ตาก)

– สาย ค1 กม.0+000 – กม.0 + 824 ระยะทาง 0.824 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอด (ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ของแยกโรบินสัน ผ่านพื้นที่ครัวเรือนและเกษตรกรรม สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 1+621

– สาย ค2 กม.0+000 – กม.1 + 804 ระยะทาง 1.804 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสามแยกภัทรวิทย์ (ทล.12) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 7+152

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 76.939 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง (หินคลุก), งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต, งานเบ็ดเตล็ด, งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450 ล้านบาท

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement