บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่  18 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาทำการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

โดยสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพมีภาวะผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2936-1152 และ 0-2936-1880

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement