ตามที่ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำหนังสือเพื่อเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน ISO39001 นั้น ในการนี้ ทาง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ได้นำส่งเอกสารดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) ประกอบด้วย

(1) จดหมายเชิญสมัครเข้าโครงการ (กรณีที่ จป. อยากนำไปเสนอผู้บริหาร)

(2) รายละเอียดโครงการฯ

(3) รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการฝึกอบรม

(4) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ส่งต่อเอกสารดังกล่าวให้กับ Supply Chain/สมาชิก/คู่ค้า/ภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ประกอบการขนส่งทราบ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

Tel: 02-938-8490 || Fax: 02-938-8827

Mobile: 085-183-8984

ดาวน์โหลดเอกสาร 

จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการและรายละเ

Advertisement