ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) เปิดเผยว่า สมาชิกในสมาคมฯ เป็นกลุ่มที่วิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคมีปริมาณการจัดส่งที่ลดลงประมาณ 20-40% เนื่องจากมาตรการที่ปิดห้างให้คนอยู่ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ดังนั้น กลุ่มขนส่งจึงต้องพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและรักษาสภาพคล่องให้ดี อาจจะมีการปรับสลับการทำงานลดชั่วโมงการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย

“ต้องการให้ภาครัฐช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ภาระต้นทุนทางการเงิน การผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ เช่นค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่า GPS หรือให้การสนับสนุนสภาพคล่องในการจ้างงาน เพื่อที่จะยังรักษาทีมงานพนักงานต่างๆ ให้บริษัทยังสมารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้”


เกี่ยวกับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2513 บุคคลคณะหนึ่งที่ประกอบการขนส่งสินค้าทางรถยนต์บรรทุกได้รวมตัวกันเป็นชมรมในเริ่มแรก ประกอบด้วย นายพันใช้ แซ่อึ้ง นายทวีป เทพาอภิรักษ์ นายเริงชัย อโณทัย นายกวี ภัทรชัยยาคุปต์ นายอภิชัย มโนนุกูล นายเตี่ยเทียม แซ่โค้ว นายเกษม เอี้ยวศิริพร นายสมบูรณ์ ณัฐสมบูรณ์ นายสื่อ ตรีรัศมีพร ตั้งเป็นชมรมของผู้ประกอบการขนส่งมีชื่อว่า ชมรมร่วมสหมิตร

โดยได้รับการอนุเคราะห์ สถานที่ให้ตั้งเป็นสำนักงานจาก นายพันใช้ แซ่อึ้ง แห่งบริษัท เหรียญชัยขนส่ง จำกัด แต่พอปี พ.ศ. 2516 ชมรมแห่งนี้ก็ได้จดทะเบียนเป็น สมาคมขนส่งสินค้า?และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็น สมาคมการค้า และนายทะเบียนได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ทะเบียนเลขที่ 91/2518 และได้เติบโตต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ภายใต้ชื่อ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย โดยมี ดร.ชุมพล สายเชื้อ เป็นนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย มีพันธกิจต่างๆ ดังนี้

1.เป็นองค์กรที่ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ 2.เป็นหนึ่งในองค์การที่ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการกำหนดและรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

3.เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของมวลสมาชิกและผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 4.เป็นองค์กรที่มีสมาชิกและคณะกรรมการที่มีคุณภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความผูกพันและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคม และ5.เป็นศูนย์กลางข้อมูล และการเรียนรู้ด้านขนส่งและโลจิสติกส์เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement