คุณอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานหลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ในระบบขนส่งสาธารณะ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคมโดยมี คุณจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมการขนส่งทางราง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน และบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมการประชุม ในการนี้ที่ประชุมจะเสนอสำนักงานประสานงานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เปิดการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ทุกเส้นทางไปยังจังหวัดที่อนุญาตให้สามารถเดินทางเข้า – ออกจังหวัดได้เพื่อพิจารณา ภายหลังการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำหรับความถี่ของการเดินทางเป็นไปตามความต้องการเดินทางของประชาชนและความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการของสถานีขนส่งแต่ละแห่ง ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป ได้แก่ การคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้โดยสาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางและการปฏิบัติหน้าที่ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทุกพื้นที่และในยานพาหนะ ล้างมือและทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารตามแบบ ต.8-คค หรือ Platform “ไทยชนะ”

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement