เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการสำหรับพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง (Service Skill for Bus Hostess) แก่พนักงานต้อนรับบนรถโดยสารนครชัยแอร์ เตรียมยกระดับงานบริการเพื่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจากการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านบริการบนรถโดยสารสาธารณะ ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้งานบริการแก่กลุ่มพนักงานต้อนรับบนรถที่เป็นผู้ให้บริการใกล้ชิดกับผู้มาใช้บริการโดยตรงรวมทั้งยกระดับงานบริการบนรถด้วยการฝึกอบรมให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ และพัฒนาให้ผู้มีอาชีพในการให้บริการบนรถโดยสารสาธารณะเป็นฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน ให้บริการผู้โดยสารด้วยความใส่ใจ เพื่อสร้างคุณค่างานบริการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในเนื้อหาหลักสูตรยังมุ่งให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ในเทคนิคใหม่ๆ ในการนำไปปฏิบัติงานได้จริงบนรถโดยสาร เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และการแก้ไขปัญหา , เสริมสร้างบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี, เสริมสร้างทักษะภาษาไทย และ มารยาทขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้างทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานต้อนรับบนรถของนครชัยแอร์ มีระยะเวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปให้ปฏิบัติงานได้จริงคุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า พนักงาน ถือเป็นเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร ซึ่งในภาคธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารนั้น ความปลอดภัยและบริการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งมอบบริการที่ดี และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร และการขนส่งขึ้นเป็นสถาบันฯฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานทุกระดับต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทางของประชาชน

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement