กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ด้านการก่อสร้างและการวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ มี คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวต้อนรับและกล่าวเจตจำนง คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวเจตจำนง โดยมี คุณมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท คุณสหเทพ ธรรมทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งมี คุณพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท และ คุณชูชาติ พนัสอัมพร ผู้จัดการฝ่ายบริหารและควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมเป็นสักขีพยาน

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรการพัฒนางานด้านการก่อสร้างและการพัฒนาด้านวิชาการโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง ทช. และ ปตท. จึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งในด้านการบริหารจัดการงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้เพื่อรองรับภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายให้มีความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ทั้งนี้ การปฏิบัติและการดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายและจะร่วมมือกันในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆ แบบบูรณาการร่วมกันภายใต้วัตถุประสงค์กรอบความร่วมมือในเรื่องการศึกษาข้อมูลการจัดทำแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาการดำเนินการร่วมกันของทั้งสองฝ่าย การดำเนินงานกิจกรรมของทั้งสองฝ่าย ตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย แนวทางดังกล่าวต้องมีมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพย์สินทุกชนิดของ ทช.และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เขตทางหลวง ดังนี้

– การวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท

– การรื้อย้ายระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท

– การปรับปรุงแบบก่อสร้างการดำเนินการตามภารกิจของ ทช.เพื่อเลี่ยงโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท

– การร่วมพิจารณางบประมาณที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในข้อ 2 และ 3

– การควบคุมคุณภาพการวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท และการคืนสภาพผิวทางหลวงชนบทตามมาตรฐานของงานที่กำหนดไว้

– กรอบระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของ ทช. ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

– ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกัน (หากมี)

สำหรับระยะเวลาความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึก กำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายอาจตกลงเป็นหนังสือเพื่อขยายระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ออกไปได้ตามความเหมาะสม

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement