ปลัดกระทรวงคมนาคม นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน รับทราบความคืบหน้า 5 ข้อ “ของบจัดสรรปี 63-เวนคืนที่ดิน-ขอเข้าพื้นที่-สิ่งแวดล้อม-ทดสอบระบบแอร์ พอร์ต ลิงก์”

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูปโภค โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ครั้งที่ 5/2563 (ครั้งที่ 7) โดยมี คุณพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงบประมาณ กระทรวงพลังงาน กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

คุณชัยวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ได้แก่ 1.การดำเนินงานขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด

2.การดำเนินการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะมีการขยายเขตทาง 6 จุด ได้แก่ บริเวณสถานีลาดกระบัง บริเวณทางออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณประตูน้ำของกรมชลประทาน บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง บริเวณอุโมงค์เขาชีจัน และบริเวณทางเข้าสนามบินอู่ตะเภา คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผนภายในเดือนกันยายน 2564

คุณพรพจน์ เพ็ญพาส

3.การขออนุญาตเข้าพื้นที่ต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภคในกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้มอบอำนาจให้คณะทำงานเฉพาะกิจของการรถไฟฯ พิจารณาการอนุญาตและการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องสาธารณูปโภคในโครงการฯ นี้ เป็นการเฉพาะเพื่อความรวดเร็วในการทำงานแล้ว ในส่วนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีหลายหน่วยงานต้องเข้าพื้นที่เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภค ได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ให้ข้อแนะนำในเรื่องของเอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ และให้อำนวยความสะดวกการเข้าพื้นที่

4.รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีขอขยายเขตทางเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 43 ราย รวมจำนวนที่ดิน 63 แปลง จะสำรวจแล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2563

5.การดำเนินงานของส่วนแอร์พอร์ตลิงก์ ซึ่งบริษัท รถไฟความเร็วสูงฯ ได้รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญได้เริ่มตรวจสอบทางเทคนิคของระบบรถไฟฟ้าและจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และได้ทำแผนปรับปรุงงานบริการ อาคารสถานี ปรับระบบเพื่อรองรับการเดินรถให้แล้วเสร็จได้ทันตามแผนงานในเดือนกันยายน 2564 และเริ่มบริหารจัดการเดินรถได้ในเดือนตุลาคม 2564

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th