ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ฉบับปรับปรุง จะมีการจ้างเอกชนร่วมเดินรถ ประมาณ 1,500 คัน เพื่อวิ่งในเส้นทางเดินรถของเอกชน ประมาณ 54 เส้นทาง ด้วยความสมัครใจ โดยจ่ายค่าจ้างตามกิโลเมตรที่วิ่งให้บริการจริง ในอัตราที่ ขสมก.กำหนดไว้เบื้องต้น (ราคากลาง) ก่อนมีการประกวดราคา คือ 34.27 บาท /กิโลเมตร (อ้างอิงจากผลการศึกษาของ TDRI) ซึ่งเอกชนจะต้องนำรถโดยสารออกวิ่ง เฉลี่ย 240 กิโลเมตร / คัน / วัน

คุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณีเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ขสมก.เชิญผู้ประกอบการรถเอกชน จำนวน 24 บริษัท มาร่วมรับฟังรายละเอียด เกี่ยวกับการจ้างเอกชน เดินรถในเส้นทางของเอกชน ประมาณ 54 เส้นทาง ด้วยความสมัครใจ ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ โดยจ่ายค่าจ้างตามกิโลเมตรที่วิ่งให้บริการจริง ในอัตรา 34.27 บาท / กิโลเมตร นั้น  ขสมก.ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1.ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จะมีการจ้างเอกชนร่วมเดินรถ ประมาณ 1,500 คัน เพื่อวิ่ง
ในเส้นทางเดินรถของเอกชน ที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ประมาณ 54 เส้นทาง
ด้วยความสมัครใจ โดย ขสมก.จะจ่ายค่าจ้างตามกิโลเมตรที่วิ่งให้บริการจริง ในอัตราที่ ขสมก.กำหนดไว้เบื้องต้น (ราคากลาง) ก่อนมีการประกวดราคา คือ 34.27 บาท/กิโลเมตร ซึ่งเอกชนจะต้องนำรถโดยสารออกวิ่ง เฉลี่ย 240 กิโลเมตร/ คัน/ วัน

2.ขสมก.ได้อ้างอิงข้อมูลราคากลาง 34.27 บาท / กิโลเมตร จากผลการศึกษาโครงสร้างต้นทุน
การประกอบการของผู้ประกอบการ รถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ซึ่งตัวเลขดังกล่าว เป็นเพียงราคากลาง สำหรับใช้ในการประกวดราคา (e – bidding) เท่านั้น  ผู้ประกอบการรถเอกชน จะต้องเสนออัตราค่าจ้างวิ่งในราคาต่ำสุด (ต่ำกว่าราคากลาง) เพื่อเป็นผู้ชนะ
การประกวดราคา  และได้รับสิทธิร่วมเดินรถกับ ขสมก.   ซึ่งในการประชุมผู้ประกอบการรถเอกชน เมื่อวันที่
7  สิงหาคม 2563  ไม่มีผู้ประกอบการรถเอกชนรายใด เสนออัตราค่าจ้างวิ่ง ในราคา 30 บาท / กิโลเมตร
ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ

3.รถโดยสารที่ ขสมก.จะให้เอกชนร่วมเดินรถ ประมาณ 1,500 คัน ต้องเป็นรถโดยสารแบบชานต่ำ EV, NGV หรือ รถที่ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีการติดตั้งระบบ E-Ticket, GPS, WiFi มาพร้อมกับตัวรถ และจะต้องเป็นรถใหม่ หรือ รถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน เท่านั้น ส่วนรถโดยสาร EV
ที่ ขสมก.จะเช่าตามกิโลเมตรที่วิ่งให้บริการจริงจากผู้ประกอบการ เพื่อนำมาวิ่งในเส้นทางเดินรถของ ขสมก.
(108 เส้นทาง) มีจำนวน 2,511 คัน

4.เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ขสมก.จึงต้องจ้างผู้ประกอบการรถเอกชน ที่ได้รับใบอนุญาต
เดินรถจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ในการเข้าร่วมเดินรถกับ ขสมก.ตามความสมัครใจ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถโดยสารของ ขสมก.และรถโดยสารเอกชนได้อย่างไร้รอยต่อ โดยจัดเก็บ
ค่าโดยสารในระบบเดียวกัน และเป็นโครงข่ายเดียวกัน ส่วนผู้ประกอบการรถเอกชน ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
เดินรถจากกรมการขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1) กลุ่มที่ยังไม่ได้ข้อยุติ  เพื่อให้เหลือผู้ประกอบการเพียงรายเดียว ในการยื่นขอรับใบอนุญาต

2) กลุ่มที่มีหนี้สินค้างชำระจำนวนมาก และไม่มาดำเนินการรับสภาพหนี้

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement