กรมการขนส่งทางบก สั่งเข้มดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะช่วงหยุดยาว 3-7 กันยายน 2563 กำชับ!!! รถโดยสารต้องเพียงพอทุกเส้นทาง และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติม ในวันที่ 4 กันยายนและวันที่ 7 กันยายน 2563 ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2563 นั้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเวลาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนตั้งแต่ 3-7 กันยายน 2563 โดยมีมาตรการดังนี้ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนโดยต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และจัดหารถรับ–ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ดำเนินการตรวจความพร้อมของรถโดยสารทุกคันและพนักงานขับรถโดยสารทุกคนก่อนออกเดินทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ หรือจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักทั่วประเทศ รถโดยสารทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา อาทิ รถที่มีการติดตั้งระบบ GPS ให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถอย่างต่อเนื่อง ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่วนพนักงานขับรถ ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่มีอาการอ่อนเพลีย สภาพร่างกายมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด เป็นต้น หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดและสั่งห้ามให้บริการ โดยผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกเส้นทางสามารถจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ แต่ต้องไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนรถ ทั้งนี้ ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการคัดกรองและการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง อาทิ พนักงานขับรถและผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง มีมาตรการคัดกรองตรจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารก่อนการเดินทาง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดให้มีคิวอาร์โค้ดไทยชนะให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและสถานีขนส่งผู้โดยสาร งดให้บริการอาหารบนรถ และขอความร่วมมือผู้โดยสารงดเว้นการรับประทานอาหารบนรถโดยสารสาธารณะ และให้จอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศภายในรถโดยสารสาธารณะ และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด กรณีประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการ พบการฉวยโอกาสจำหน่ายตั๋วโดยสารเกินราคา พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement