กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองราง (สะพานคลองรางร่วมใจพัฒนา) ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จสมบูรณ์

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า เดิมบริเวณดังกล่าวไม่มีสะพานข้าม ทำให้ประชาชนบ้านคลองรางฝั่งขวาซึ่งมีสภาพเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ มีประชากรประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำประมงพื้นบ้าน สวนมะพร้าว และสวนปาล์มน้ำมัน มีความยากลำบากในการเดินทางข้ามฝั่ง ซึ่งการข้ามฝั่งมายังบ้านคลองรางฝั่งซ้ายที่มีถนนเชื่อมต่อ ไปยังอำเภอพุนพินและจุดหมายอื่น ต้องสัญจรไปทางเรือเท่านั้น

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองราง โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ยาว 100 เมตร กว้าง 9 เมตร และถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตสองฝั่งยาวรวม 621 เมตร พร้อมสะพานในสายทางยาว 15 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 28.878 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำให้สามารถสัญจรและขนส่งสินค้าทางการประมง พืชผลทางการเกษตรไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการท้องถิ่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ และหน่วยงานด้านการสื่อสาร สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าไปแก้ไขความเดือดร้อนได้ทันท่วงที ตลอดจนจะเป็นเส้นทางช่วยเหลือและอพยพประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ระหว่างการก่อสร้าง ทช.ได้จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พร้อมเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อสะพานดังกล่าว โดยมีมติให้ตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานคลองรางร่วมใจพัฒนา” ซึ่งหมายถึง สะพานที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของประชาชนบ้านคลองรางทั้งสองฝั่งในการอุทิศที่ดินสำหรับการก่อสร้าง

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement