คณะกรรมมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของกรมเจ้าท่า

คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมธิการการคมนาคม วุฒิสภา และคณะฯ ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า และห้องประชุมบุญเลื่อน กรมเจ้าท่า ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการพาณิชยนาวี เพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชยณิชย์ไทย และการส่งเสริมพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึง รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้บรรยายถึงการดำเนินการของกรมเจ้าท่า ภายใต้นโยบาย และเป้าหมายหลัก คือ “IMO ต้องผ่าน น่านน้ำไทยต้องปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนากิจการพาณิชย์นาวีไทย” โดยมีนโยบายในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน อาทิ การขับเคลื่อนกองเรือพาณิชย์ไทย เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางทางด้านพาณิชยนาวีของอาเซียน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 5 ปี การยกระดับท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานีเรือ ให้สามารถรองรับผู้ใช้บริการทุกประเภท พร้อมเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ให้แล้วเสร็จระหว่างปี 2463-2565 

การพัฒนาประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำชายฝั่งและระหว่างประเทศ การพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ การขุกลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาการกัดเซาะ การแก้ปัญหาภัยแล้ง การพัฒนาสถานีเรือไฟฟ้า การเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจาก IMO การพัฒนาปรับปรุงกฏหมาย และการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี ให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการกับกิจการพาณิชย์นาวี

อธิบดีฯ ยังได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาในทุกๆ ด้านจะเป็นรูปธรรมได้ ต้องเริ่มจากคนที่มีคุณภาพ โดยในปีนี้ ถือเป็นปีแห่งการสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมเจ้าท่า โดยเริ่มต้นจาก “การสร้างคนให้มีวินัย เพราะวินัย คือจัดเริ่มต้นของคนที่มีคุณภาพ และภายหลังจากการบรรยายได้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมมาธิการ อาทิ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการท่าเทียบเรือภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ การพัฒนาขนส่งสินค้าในแม่น้ำอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง การขุดลอกต่างตอบแทน ที่ช่วยประหยัดงบประมาณรัฐ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน และร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ได้รับคำชื่นชมในการต้อนรับอย่างดียิ่ง พร้อมกับได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของกรมเจ้าท่าที่ชัดเจน เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เป็นอย่างมาก  

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement