กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดนิทรรศการ และการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) โดยมีประชาชน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

คุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการรถไฟทางคู่และโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ และสนับสนุนการขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ ดังนั้น ในการที่จะยกระดับการขนส่งทางรางของประเทศ จำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับการขนส่งทางรางขึ้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขร. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลมาตรฐานระบบการขนส่งทางรางของประเทศ จึงได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 ของโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย รวมถึงมาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนให้หน่วยงานที่กำกับดูแลและควบคุมการขนส่งสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และต่อยอดให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางในรูปแบบการทำงานร่วมกันได้ในโครงข่าย หรือ Interoperability โดยระยะที่ 1 จะพัฒนาจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณในโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

ปัจจุบันเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณมีการพัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตหลายราย ดังนั้น การนำเทคโนโลยีที่แตกต่างกันมาใช้บนโครงข่ายร่วมกันจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน กฎระเบียบ และข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานระบบรางเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ร่วมกันได้ตลอดโครงข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจากแนวคิดดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้

“ขร. ขอขอบคุณประชาชน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา หน่วยงานภาทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในงานนิทรรศการและการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ในวันนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณของการเดินรถขนส่งทางรางบนโครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย เพื่อทำให้ระบบรางเป็นระบบหลักในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับการเดินทางและการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป”

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement