คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ณ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0602 ตอนโคกงาม – หนองบง กิโลเมตรที่ 346+207 – 347+300 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการต่อเนื่องจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องอุปกรณ์ ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงคมนาคมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

โดยการศึกษาวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมสามารถลดความรุนแรงของการชนปะทะ และมีปริมาณยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวนมาก ได้แก่ “แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต” (Rubber Fender Barrier : RFB) และ “หลักนำทางยางธรรมชาติ” (Rubber Guide Post : RGP) ซึ่งจากสถานการณ์ยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยประสบปัญหาราคาตกต่ำ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 รับทราบแนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้ “แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต” (Rubber Fender Barrier : RFB) และ “หลักนำทางยางธรรมชาติ” (Rubber Guide Post : RGP) ของกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำยางพาราในประเทศ และสร้างสมดุลราคายางพาราให้เหมาะสมไปในคราวเดียวกัน

“RFB และ RGP นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว ยังใช้น้ำยางพาราเป็นส่วนผสมจำนวนมากสร้างรายได้โดยตรงให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารากว่า 30,000 ล้านบาท กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จึงได้กำหนดแผนดำเนินโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 – 2565 โดยมีปริมาณการใช้ยางพารา จำนวน 1,007,951 ตัน คิดเป็นผลประโยชน์ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับ จำนวน 30,108 ล้านบาท และจะมีการสำรวจตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต และหลักนำทางยางธรรมชาติทดแทนที่เสื่อมสภาพหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งต้องใช้ยางพาราในทุก ๆ ปี ปีละไม่น้อยกว่า 336,000 ตัน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำด้วยว่า ให้กระทรวงฯ นำผลิตผลจากยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงถนน และเป็นอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น โดยยางพาราที่นำมาใช้ต้องเป็นรูปแบบที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพารา ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement