เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดำเนินมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีมาตรการ/โครงการรวม 26 โครงการ สามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มมาตรการ ได้แก่ 1) กลุ่มเครื่องมือทุ่นแรง 2) กลุ่มยานพาหนะและการขนส่งทางถนน 3) กลุ่มเรือ 4) กลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้า5) กลุ่มการปลูกต้นไม้ และ 6) กลุ่มการจัดการขยะ ซึ่งดำเนินการโดยท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) สำนักท่าเรือภูมิภาค (สทภ.) และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆจากการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปี 2562 พบว่ากลุ่มยานพาหนะและการขนส่งทางถนน เป็นกลุ่มมาตรการ/โครงการที่ลดการปล่อยก๊าซมากที่สุดประมาณ 2,735 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของ กทท. รองลงมาคือกลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าและกลุ่มเครื่องมือทุ่นแรง ซึ่งสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,408.5 tCO2e  และ 380.9 tCO2e หรือร้อยละ 29 และร้อยละ 8 ตามลำดับ โดยกลุ่มยานพาหนะและการขนส่งทางถนนได้แก่ โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G ซึ่งช่วยให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่าง ทกท. และ ทลฉ.

จากเดิมที่ขนส่งโดยรถบรรทุกเป็นการขนส่งโดยเรือชายฝั่ง ส่วนกลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ทั้งนี้ กทท. มีเป้าหมายที่จะยกระดับกระบวนการทำงานเพื่อที่จะทำให้เป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5% ภายในปี 2564 หรือเท่ากับ7,364 tCO2e เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบต่อการดำเนินกิจการของ กทท. และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement