การท่าเรือฯ ได้อันดับ 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ของกระทรวงคมนาคม ด้วยผลประเมิน 91.87 คะแนน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน บุคลากรภาครัฐ 447,790 ราย และผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ 853,875 ราย โดยคะแนนเฉลี่ยภาพรวมทั้งหมดของประเทศ 67.90 คะแนน (เกรด C)

ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้คะแนนการประเมินทั้งสิ้น 91.87 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีผลการประเมินอยู่ที่ 89.71 คะแนน เป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้ง 18 หน่วยงาน โดยมีกรมทางหลวงชนบท (90.72 คะแนน) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (89.63 คะแนน) ได้อันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ และอยู่ในอันดับที่ 15 จาก 53 หน่วยงาน (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)

กทท. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการฯ มีการเก็บข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินการรับรู้และความคิดเห็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement