กรมการขนส่งทางราง ดำเนินการศึกษาการพัฒนาระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง “สร้างสุขในการเดินทาง เสริมสร้างความปลอดภัย และความมั่นคงด้านระบบรางเพื่อคนไทย”

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) ครั้งที่ 1 ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการศึกษาการพัฒนาระบบกํากับดูแล ความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางราง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อร่าง ระเบียบ ร่างข้อบังคับ และข้อเสนอแนะ รวมถึงมาตรการกํากับดูแลด้านความปลอดภัย โดยมี คุณพิเชฐ คุณาธรรม รักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ สมาคมการค้า เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม อินเตอรค์อนติเนนตัลกรุงเทพฯ

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทาง เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีแนวคิดในการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง รวมถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้ รอยต่อ และสนับสนุนการขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรฐานกลางสําหรับการขนส่งทางรางขึ้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการขนส่งทาง รางของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางรางตลอดจน การจัดทําร่างข้อบังคับทางกฎหมายลําดับต่าง ๆ สําหรับผลักดันแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อนําไปสู่การ ปฏิบัติในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้การดําเนินงานระบบรางเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ร่วมกัน ได้ตลอดโครงข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบรางได้รับ ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางระบบราง

คุณทยากร จันทรางศุ ผู้อํานวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง กรมการขนส่งทางราง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลระบบขนส่งทางรางทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน จึงดำเนินการศึกษาฯ ดังกล่าว โดยได้รวบรวมหลักเกณฑ์ มาตรฐาน กฎหมาย กระบวนงานด้านกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางรางจากต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  และไทย ทั้งส่วนของรถไฟในเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง รถไฟความเร็วสูง และรถไฟขนส่งสินค้า เพื่อจัดทำกระบวนการงานระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่งทางรางของประเทศไทย ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1.ความปลอดภัยด้านการจัดการเดินรถและการให้บริการ 2.ความปลอดภัยด้านการควบคุมการเดินรถ 3.ความปลอดภัยด้านขบวนรถ 4.ความปลอดภัยด้านโครงสร้าง และ 5.ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การจัดทำร่างข้อบังคับทางกฎหมายลำดับต่างๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมระดมความเห็นในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันพัฒนาการมาตรฐานกํากับดูแลด้านความปลอดภัยทางราง และ ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์แก่ ประเทศชาติต่อไป และภายหลังจัดทําร่างแล้วเสร็จจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (WorkingGroup) อีกครั้งในเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.drtsafetythailand.com

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com