กรมเจ้าท่า เปิดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาต ให้เรือกลเดินประจำทาง ในเส้นทางระหว่าง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี – เกาะช้าง จังหวัดตราด – คลองใหญ่ จังหวัดตราด สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9-23 มิถุนายน 2560

ผู้ประสงค์ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปด้วย แผนธุรกิจที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ เงินทุน/แหล่งเงินทุน ประเภทและขนาดของเรือ ราคาเรือ อัตราค่าบริการ ค่าโดยสาร ค่าระวาง ความถี่ของการให้บริการ เส้นทางเดินเรือ จำนวนผู้โดยสาร อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ รายรับจากการดำเนินการ จำนวนเรือที่ให้บริการ แผนที่แสดงเส้นทางเดินเรือ สำเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ไม่ขาดอายุ สำเนาทะเบียนเรือ หรือเอกสารการจัดหาเรือ และหลักฐานการเป็น เจ้าของท่า การเช่าท่า หรือได้รับความยินยอมให้ใช้ท่า

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับใบอนุญาต แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความเป็นไปได้และเหมาะสมของแผนธุรกิจ (70 คะแนน) และแผนการเดินเรือ (30 คะแนน) หากสามารถเปิดให้บริการเดินเรือได้เร็วที่สุดจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง หากไม่ขออนุญาตภายใน 3 เดือนหลังจากประกาศผลการคัดเลือก กรมเจ้าท่าสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผล การคัดเลือก ระยะเวลาในการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 9-23 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ ณ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า โดยจะประกาศผลการคัดเลือกไม่ช้ากว่า 45 วันหลังวันครบกำหนดระยะเวลาเสนอเอกสาร ณ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี และเว็บไซต์กรมเจ้าท่า www.md.go.th หัวข้อ ข่าวกรม/ประกาศกรม

กรมเจ้าท่า มีนโยบายออกใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ที่ได้รับการคัดเลือกและจะไม่พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นในเส้นทางนี้เป็นเวลา 10 ปี โดยผู้ได้รับอนุญาตฯ จะต้องดำเนินการ ต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุก 5 ปี ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะทำการประเมินผลการให้บริการทุก 3 เดือนในปีที่ 1 และทุก 6 เดือนในปีที่ 2 และทุกปี หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน กรมเจ้าท่าจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตฯ และหาผู้ประกอบการรายใหม่ แต่หากผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้ตามแผน กรมเจ้าท่าจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2233-1311 ต่อ 395, 396

Advertisement