นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 51 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมพิธีเปิด.นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” จะทำให้ข้าราชการใหม่ทุกคนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตนเอง ระเบียบ วินัย รวมทั้งความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นข้าราชการที่ดี เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้สร้างสัมพันธภาพเพื่อการประสานการทำงานที่ดีระหว่างกันในอนาคต รวมทั้งจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสำหรับ หลักสูตรฝึกอบรมมีแนวทางและเนื้อหาหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ใช้ชื่อหลักสูตรว่า “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการทำงานระหว่างส่วนราชการ ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” มาแล้ว รวม 50 รุ่น มีข้าราชการบรรจุใหม่ที่ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,905 คน สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ฉันคือ…ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 51 มีข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมโครงการจำนวน 112 คน จาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วยข้าราชการจาก สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 6 คน กรมเจ้าท่า จำนวน 8 คน กรมการขนส่งทางบก จำนวน 22 คน กรมทางหลวง จำนวน 70 คน และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 6 คน ซึ่งการอบรมใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมรวม 10 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 โดยผู้เข้าอบรมจะพักค้าง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และโรงแรมเอส ดี อเวนิว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีกิจกรรมและอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลา โครงการฝึกอบรมจะประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การรับฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ กรณีศึกษาและอภิปรายกลุ่ม รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement