นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการผลิตหรือประกอบอุปกรณ์เหล่านี้ต้องพึ่งพาเทคนิคใหม่ๆ และแรงงานมีฝีมือสูง จากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอการผลิต แรงงานบางส่วนยังอยู่กับสถานประกอบกิจการเพื่อรอสถานการณ์ดีขึ้น และแรงงานที่ตกงานจากสถานประกอบกิจการที่ปรับตัวเปลี่ยนไปทำอุตสาหกรรมด้านอื่นเพื่อความอยู่รอดและมีอนาคตมากกว่า ซึ่งจากเหตุนี้ ทำให้แรงงานจำเป็นต้องได้รับการอัพสกิลและรีสกิล

เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะสำหรับการทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตบนแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 และนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่กำชับเร่งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของแรงงานฝีมือเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานที่มีทักษะชั้นสูงในอนาคต

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ปี 2564 กพร.จะขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ปรับตัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาศักยภาพของกำลังแรงงาน ทั้งแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบและแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ทำงานอยู่ให้มีทักษะฝีมือหลากหลาย มีทักษะการทำงานและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน มุ่งเน้นให้เกิดผลิตภาพ และคุณภาพสูงขึ้นสามารถแข่งขันได้

ทั้งนี้ มอบหมายให้ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในโครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งในระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ได้แก่ การเขียนแบบวิศวกรรม งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 2 การใช้โปรแกรม Solid CAM for Milling ช่างควบคุมเครื่องกัด ระดับ 1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (เครื่องกลึง เครื่องกัด) การออกแบบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหรรม การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ ช่างควบคุมเครื่องกลึง ระดับ 1 การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ โดยเปิดรับบุคคลทั่วไป นักศึกษาจบใหม่ แรงงานในระบบ และผู้ว่างงานที่มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างฝีมือหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีการวัดและประเมินผล นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีกกว่า 40 หลักสูตรตลอดปี 2564

นายโสภณ รากเงิน (แดง) อายุ 48 ปี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ปัญจพล ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด เล่าว่า เข้ารับการฝึกอบรมกับ กพร. โดย AHRDA หลายหลักสูตร อาทิ การควบคุมมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ การเขียนโปรแกรม Solid Work การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปต่อยอดกับงานที่ทำในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องจักรส่วนใหญ่ควบคุมด้วยระบบ PLC เป็นหลักจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในสาขานี้เป็นสำคัญซึ่ง กพร.ได้จัดเนื้อหาหลักสูตรอบรมอย่างเข้มข้น ได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการอบรมที่มีคุณค่าสามารถนำไปต่อยอดกับงานได้ และอยากให้ กพร.จัดฝึกอบรมในวันอาทิตย์ เนื่องจาก แรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีวันหยุดเพียงแค่หนึ่งวันคือวันอาทิตย์ หากสามารถทำได้จะช่วยให้แรงงานที่ต้องการเพิ่มทักษะได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น“ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ มีความจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเอง เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เพิ่มความหลากหลายในการผลิต สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย ก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ AHRDA โทร. 0 2315 3789 หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ สมัครฝึกอบรม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดี กพร.กล่าว

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement