นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล)

โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว โครงการก่อสร้างทางคตโครงการพัฒนาโครงข่าย ทล.4027 ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ้านพารา – บ้านเมืองใหม่ กม.14+000 – กม.19+538 รวมทางแนวใหม่เข้าบรรจบ ทล.4026 (แยกสนามบิน) โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการไปบูรณาการร่วมกันในการศึกษารายละเอียดของเส้นทางและปริมาณของผู้ใช้บริการในโครงการต่างๆ โดยให้ตรวจสอบพื้นที่อย่างถี่ถ้วน อีกทั้งศึกษาการใช้เทคโนโลยี่ให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันเพราะมีผลต่อโครงการและการกำหนดราคาค่าโดยสาร หากสามารถลดต้นทุนของโครงการลงได้ก็จะทำให้ราคาค่าโดยสารถูกลง รวมทั้งให้รฟม. ทบทวนการจัดทำเอกสารข้อเสนอ RFP เพื่อเปิดกว้างให้บริษัทเข้าร่วมเสนองานรูปแบบโครงการที่เหมาะสมกับสถาณการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สามารถลดต้นทุนของโครงการ และให้ความสำคัญในด้านมาตรการความปลอดภัยจากการใช้เส้นทางด้วย

โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

โครงการทางพิเศษ สายกะทู้ – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้ดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตองต้องใช้ ทล.4029 ซึ่งมีขนาด 2 ช่องจราจร ผ่านภูเขามีความคดเคี้ยวและลาดชันสูง โดยโครงการจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น กรณีเกิดสึนามิ เป็นต้น โดยก่อสร้างเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทางระยะทาง 3.98 กม. มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด แล้วเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด หลังจากผ่านช่วงเขาจะเป็นทางยกระดับจนสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัด ทล.4029 มูลค่าลงทุนโครงการ 14,177.22 ล้านบาท จาก..กรมป่าไม้ คาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการนข9บายรัฐวิสาหกิจนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้,ใ PPP และอนุมัติร่าง พ.ร.ฎ. เวรคืน.ในช่วงต้นปี 2564 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2566 และแล้วเสร็จในปี 2570

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง กระทรวงคมนาคมได้มอบมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ  โดยแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และระยะที่ 2  ช่วงสถานีรถไฟท่านุ่น – สถานีเมืองใหม่ ซึ่ง รฟม. ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 เป็นลำดับแรก ระยะทางรวม 41.7 กม. กรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้น 35,201 ล้านบาท โดยมีแนวเส้นทางเริ่มจากท่าอากาศยานภูเก็ต ก่อสร้างเป็นทางยกระดับบน ทล.4031 จากนั้น   ลดระดับลงสู่ระดับดินที่ ทล.4026 และปรับโครงสร้างยกระดับอีกครั้งเพื่อข้ามทางแยกสนามบินและอุโมงค์ทางลอด ทางแยกสนามบิน เลี้ยวขวาแล้วจึงลดระดับสู่ระดับดินบน ทล.402 เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ตโดยแนวเส้นทางช่วงที่ผ่านอำเภอถลางจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน ระยะทางประมาณ 3 กม. ก่อนจะปรับกลับขึ้นสู่ระดับดิน ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร ต่อมาก่อนเส้นทางทางเข้าสู่แยกบางคูจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดินผ่านทางแยกบางคู (แยกบายพาส) ก่อนกลับขึ้นสู่ระดับดิน เข้าสู่สถานีขนส่ง ผ่านเข้าเทศบาลเมืองภูเก็ต ถนนภูเก็ต  และข้ามสะพานเทพศริสินธุ์ (คลองเกาะผี) เข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก และไปสิ้นสุดเส้นทางใกล้กับท่าเรือฉลอง บริเวณห้าแยกฉลอง ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง รฟม.จัดทำเรื่องเพื่อนำเสนอกระทรวงฯ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการฯ ระยะที่ 1 และรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ PPP ที่เหมาะสมในเบื้องต้น คือ การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยรัฐลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเอกชนลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธา งานระบบ  และขบวนรถไฟฟ้า และให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 30 ปี รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร  และรับความเสี่ยงด้านรายได้ค่าโดยสาร รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด โดยรัฐจะช่วยสนับสนุนทางการเงินให้แก่เอกชนในส่วนของค่าก่อสร้างงานโยธา คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างโครงการฯ ในปี 2566 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2569 

 โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว เนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสภาพการจราจรติดขัด ส่งผลให้การเดินทางไป – กลับท่าอากาศยานภูเก็ตต้องใช้เวลานานจนผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนหันไปใช้ถนนสายรองนำไปสู่อุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะมีสภาพคดเคี้ยวและผ่านแหล่งชุมชนอีกทั้ง ทล.4026 ยังมีแผนก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชื่อมถึงท่าอากาศยานภูเก็ตถึงห้าแยกฉลอง ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร แนวใหม่ สายบ้านสาคู – บ้านเกาะแก้ว ระยะทาง 22.4 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 11,568 ล้านบาท ค่าเวนคืน 11,150 ล้านบาท จากการศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้น พบว่าโครงการฯ มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนรวมทั้งมีศักยภาพในการลดปัญหาจราจรติดขัดตลอดจนมีศักยภาพในการขยายพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้อีกด้วย ประการสำคัญจัดเป็นโครงข่าที่ถนนวงแหวนทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ตจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางภายในเกาะให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากโครงการนี้อยู่ใกล้พื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม จึงต้องจัดทำรายงาน EIA ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างได้ในปี 2567 เปิดให้บริการในปี 2569

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 4027 ระยะทาง 20.8 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1,150 ล้านบาท แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 บ้านท่าเรือ – ป่าคลอก ระยะทาง 5.9 กม. ปัจจุบันเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรแล้ว ตอนที่ 2 บ้านป่าคลอก – บ้านพารา ระยะทาง 8.4 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 71 และตอนที่ 3 บ้านพารา – บ้านเมืองใหม่ ระยะทาง 6.5 กม. โดยขยายเส้นทางเดิมเป็น 4 ช่องจราจร ปัจจุบันได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดส่งรายงาน EIA ให้สำนักงานและนโยบายแผนสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล.402 กับ ทล.4027 (แยกท่าเรือ) ปัจจุบันมีลักษณะเป็นวงเวียนที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มีปริมาณการจราจรคับคั่ง ความจุของทางแยกไม่เพียงพอรองรับการจราจร ก่อให้เกิดความล่าช้าและปัญหาจราจร กรมทางหลวงจึงจะดำเนินการก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกขนาด 4 ช่องจราจร โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณสำหรับการออกแบบและรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในวงเงิน 18 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเสนอของบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567

การพัฒนาขยายความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานตรัง ความยาวของทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร วงเงิน 1,800 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของการจ้าง คาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ การขยายความยาวทางวิ่ง มีที่ดินที่ต้องเวนคืนทั้งสิ้น 670 ไร่ วงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน และขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2565

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement