วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางสาวดุจดาว เจริญผล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ติดตาม รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง ซึ่งที่ประชุมได้รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่

  1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่นยางพารา ข้าว ผลไม้
  2. ปัญหาด้านสังคมสุขอนามัย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประชาชนเป็นหนี้นอกระบบ
  3. ปัญหาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด แหล่งพักพิงยาเสพติด กลุ่มอิทธิพล และบ่อนการพนันผิดกฎหมาย
  4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทกภัย และภัยแร้ง ประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน
  5. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ถนนไม่สะดวกปลอดภัย ถนนเป็นทางลูกรัง การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในการนี้ นายถาวร เสนเนียม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องอาศัยการจริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ แนะนำให้เกษตกรทำอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ให้ฝ่ายปกครองสอดส่องปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ให้ตำรวจใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดทรัพย์สินพวกค้ายาเสพติด และสั่งการให้จังหวัดพัทลุงรายงานผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และปัญหาที่เกินขีดความสามารถของจังหวัด ทุก ๆ 30 วัน เพื่อนำปัญหารายงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรายงานนายกรัฐมนตรี ต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement