กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศกำหนด ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารต้องตรวจสอบเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางของผู้โดยสารทุกคน ส่วนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต้องออกเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานขับรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่ถูกบังคับใช้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ งดการเดินทางข้ามพื้นที่ แต่หากผู้ใดมีความจำเป็นเดินทางออกนอกพื้นที่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางเพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยมีข้อปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ดังนี้

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ต้องควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารและพนักงานประจำรถตรวจสอบ “เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง” สำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามมิให้รับผู้โดยสารที่ไม่มีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดควรงดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้โดยสาร กรณีผู้โดยสารไม่สามารถติดตั้ง และใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ให้ออก “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” ให้พนักงานขับรถแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดสกัดในการขนส่งสินค้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบการประกอบการขนส่งของตน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเดินทางออกจากพื้นที่เฝ้าควบคุมสูงสุด (23 จังหวัด) พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง (49 จังหวัด) ขอความร่วมมือผู้โดยสารติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก คำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ดาวน์โหลด ประกาศกรมการขนส่งทางบก เอกสารรับรองเดินทาง โควิด ได้ที่นี่

***************

คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นของกรมการขนส่งทางบกได้ที่นี่ 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement