พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 24 (24th Meeting of GMS Subregional Transport Forum : STF – 24) โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “Forging Greater Transport Connectivity Toward the Vision of GMS – 2030”

ในการนี้ พันเอก ดร.ศรัณยูฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งนำเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งของ สพพ. ร่วมด้วย โดยเป็นการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement