NEDA รุกจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นความสำคัญการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดจุดแจ้งเกิดสะพานมิตรภาพ 3 แห่งใหม่ หวังเชื่อมชาติ “ไทย-ลาว-เมียนมา-กัมพูชา” เป็นแผ่นเดียวกัน เสริมแกร่งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA เปิดเผยว่า NEDA จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการศึกษาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เพื่อวางแผนการเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับงานโครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น จากการประเมินผลการศึกษาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา ทาง NEDA ได้วางแผนการเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับ 3 ประเทศ ได้แก่ งานก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 6 จ.อุบล-แขวงสาละวัน แห่งที่ 7 จ.เลย-เวียงจันทน์ และแห่งที่ 8 จ.อุบล-แขวงจำปาสัก

ส่วนการยกระดับการพัฒนาจุดผ่านแดนผ่อนปรนให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง missing link นั้น ได้แก่ กัมพูชา (บ้านตาพระยา สระแก้ว), สปป.ลาว (บ้านม่วง หนองคาย) และเมียนมา (ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์)

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement