บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (BA) ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,216.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับแผนการปฏิบัติการบิน ให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดการเดินทาง  ตามนโยบายภาครัฐ และประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รวมถึงปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่ลดลง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 ว่า “บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,216.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 64.2  ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ของธุรกิจสายการบินที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 70.4, ธุรกิจสนามบิน ปรับตัวลดลง  67.6 และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ลดลงร้อยละ 57.5 ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 5,327.8 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 5,283.2 ล้านบาท และมีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 2.56 บาท”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับแผนการปฏิบัติการบิน ให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดการเดินทาง และปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร โดยได้ทยอยหยุดทำการบินในบางเส้นทางตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนกระทั่งประกาศหยุดทำการบินในทุกเส้นทางชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6 เมษายน -14 พฤษภาคม 2563 และเริ่มกลับมาให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุยเป็นเส้นทางแรก และทยอยปฏิบัติการบินเส้นทางภายในประเทศเป็น 10 เส้นทางในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ได้แก่ กรุงเทพฯ – สมุย, กรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – ลำปาง, กรุงเทพฯ – สุโขทัย, กรุงเทพฯ – ภูเก็ต, กรุงเทพฯ – ตราด, กรุงเทพฯ – กระบี่, ภูเก็ต – สมุย, ภูเก็ต – หาดใหญ่ และภูเก็ต – อู่ตะเภา ทำให้ปี 2563 สายการบินฯ มีจำนวนผู้โดยสารรวมอยู่ที่ประมาณ 1,884,603 คน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 67.8 และมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารรวมอยู่ที่ร้อยละ 62.9

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของสายการบินฯ และสนามบินของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง (สมุย สุโขทัย และตราด) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

สำหรับธุรกิจการลงทุน บริษัทฯ ได้ลงทุนในกิจการร่วมค้าบีบีเอส ร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ได้แก่ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นเแนล เอวิเอชั่น จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 4,500 ล้านบาท และได้ลงนามสัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี

นอกจากนี้ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินระดับภูมิภาค ได้รับใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Certificate of Training Organization Approval) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 

 

 

Advertisement