กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2050 สาย อ.ตระการพืชผล-อ.เขมราฐ ตอน บ.แสนสบาย – อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ระหว่าง กม.69+000 – กม.98+500 รวมระยะทาง 29.5 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งอีสานใต้สู่อาเซียน

โดยทางหลวงสายดังกล่าว เป็นทางหลวงสายหลัก เริ่มต้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี สิ้นสุดที่ อ.เขมราฐ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวและการค้าเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง  กรมทางหลวงจึงดำเนินก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก แยกทิศทางการจราจร ไป-กลับ   ก่อสร้างจุดกลับรถ 19 แห่ง  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 แห่ง (สะพานคู่) และท่อเหลี่ยม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 987,300,000 บาท

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงประตูการค้าสู่อาเซียน ได้แก่ สปป.ลาว ไทยและจีน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้า การลงทุนของภาคอีสานใต้และสินค้าตามแนวชายแดนก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม เพื่อรองรับเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน หรือ AEC ต่อไป                                 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement