วันที่ 10 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ มีสาระสำคัญระบุดังนี้

  • รถบรรทุก น้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
  • รถโดยสารมีที่นั่งคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.
  • รถลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ กำลังเครื่องยนต์ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือ มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เชนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.
  • รถโรงเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็ว ไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.
  • รถอื่นๆ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. หากรถอยู่ในช่องเดินรถขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือ มีเหตุขัดข้องอื่น

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/017/T_0003.PDF

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement