ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใหม่ กรณี “พาสปอร์ต” อายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500 บาท แบบรับด่วน ฉบับละ 3,500 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้ 11 มี.ค.64วันที่ 10 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ระบุว่า โดยที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

  1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง”
  2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  3. ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

(2) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(3) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

(4) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

  1. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

ก.สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน 3 ปี) ฉบับละ 500.00 บาท

ข.สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000.00 บาท

ค.สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500.00 บาท

  1. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ 1,000.00 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง) ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,000.00 บาท สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500.00 บาท
  3. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ 200.00 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหรือเหตุผลทางราชการ

  1. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/053/T_0004.PDF

 

Advertisement