นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมเรื่อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหลักในภูมิภาค สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เวลา 15.00 น. ด้วย Application “Zoom” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านการขนส่ง นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อดำเนินการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองหลักในภูมิภาค สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ภายหลังจากที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ได้นำเสนอการศึกษาเบื้องต้นของเทคโนโลยีรถไฟฟ้าสำหรับโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ รถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อเหล็ก รถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อยาง และระบบ ART (Autonomous Rapid Transit) ให้แก่คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้รับทราบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบ และมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้

1.มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณาภาพรวมการบริหารการจราจรของจังหวัดภูเก็ตทั้งระบบ โดยบูรณาการโครงการทั้งของกรมทางหลวง (ทล.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหาข้อสรุปการใช้พื้นที่ถนนของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ก่อนหารือกับจังหวัดภูเก็ตในรายละเอียด

2.มอบหมายให้ สนข. ร่วมกับ กทพ. และ รฟม. ทบทวนการประมาณการปริมาณผู้โดยสารโครงการ ทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชน เป็นภาพรวมการประมาณการของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทั้งสองโครงการจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามที่คาดการณ์ไว้ 

3.ให้ รฟม. พิจารณาภาพรวมการคำนวณค่าโดยสาร ที่ รฟม. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นไว้แล้ว โดยจะต้องมีอัตราที่ไม่เป็นภาระกับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ในขณะที่ต้องสามารถจูงใจให้เอกชนมาร่วมลงทุนได้

4.ในขั้นตอนการก่อสร้าง ให้ รฟม. พิจารณาใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร เนื่องจากตามแนวเส้นทางของโครงการฯ จะผ่านบริเวณที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นอยู่แล้ว

สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตฯ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ รฟม. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ต่อเนื่องจาก สนข. โดย รฟม. แบ่งการดำเนินงานโครงการฯ ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กิโลเมตร มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี และระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น – เมืองใหม่ ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร ทั้งนี้ รฟม. จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ก่อน

ซึ่งที่ผ่านมา รฟม. ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งได้ทบทวนผลการศึกษาเดิมของ สนข. และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงรูปแบบโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569

Advertisement