PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ สร้างสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกชุมชน “อยู่ดีมีสุข” ในพื้นที่ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้ทุกชุมชน “อยู่ดีมีสุข” โดยครั้งนี้ได้นำพนักงานบริษัทฯ รวมถึงพนักงานสถานีบริการน้ำมัน PT ในพื้นที่ และคลังน้ำมัน PT จังหวัดชุมพร มาร่วมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และการปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ตั้งอยู่บนพื้นที่ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมหลักจัดขึ้นที่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านช้างแรก เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้ว่า PTG ได้ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานตลอด 30 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และการให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ “อยู่ดีมีสุข” ทั้งนี้ การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง 

สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ “ค่ายอาสา PT ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลช้างแรก จำนวน 8 โรงเรียน โดยแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน  และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล และพันธุ์ผักสวนครัวให้ทั้ง 8 โรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี, กิจกรรม “PT ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุจำนวน 300 คน เพื่อให้ทุกคนมีแว่นสายตาใช้ในการมองเห็นที่ดีขึ้น และกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงกิจกรรม PT สร้างปอดให้ชุมชน ปรับปรุงพื้นที่ในชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และมีกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ที่สามารถรับประทานได้ เพื่อให้ชาวบ้านเก็บรับประทานและสร้างรายได้ในการดำรงชีวิตเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ นับตั้งแต่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข” นายพิทักษ์ กล่าว

Advertisement