คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจงานและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา มาบตาพุด พร้อมด้วย คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม และคุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี คุณธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ให้การต้อนรับ ณ เขตก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 จังหวัดชลบุรี

คุณอาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2560 -2564 ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ ปัจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ได้ขยายจากจังหวัดชลบุรีถึงพัทยา ระยะทาง 42 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ระบบปิดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2560

โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.2+300 เชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ผ่านอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สิ้นสุดที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง บริเวณ กม. 34+400 ระยะทางรวม 32 กิโลเมตร งบประมาณ 14,200 ล้านบาท เป็นงบประมาณจากกองทุนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางของทางหลวงพิเศษ ระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้างประมาณ 4 ปี แบ่งงานก่อสร้างในส่วนงานโยธา ออกเป็น 13 สัญญา ได้ลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างแล้วทั้งหมด ผลงานก้าวหน้ามากกว่าร้อยละ 32 (ณ เดือนเมษายน 2560) ในส่วนของงานระบบ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมและบริหารการจราจร ด่านชั่งน้ำหนัก อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบการก่อสร้าง และเตรียมการประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2560 โดยทางหลวงหมายเลข 7 สายพัทยา – มาบตาพุด จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2560 -2564 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

ขณะที่ คุณธานินทร์ กล่าวว่า เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2560 จะเป็นเส้นทางสายหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกไปยังทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสามารถรองรับการเดินทาง การขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ การขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ทล. ได้นำเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพความเรียบของถนนด้วยรถที่ติดตั้งเครื่องตรวจสอบสภาพความเรียบของถนน เพื่อใช้วัดความขรุขระของผิวถนนด้วยเลเซอร์ (Laser Profilometer) โดยใช้วัดตามดัชนีความเรียบขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) นำมาใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ บ้านฉาง ช่วงพัทยา มาบตาพุด เพื่อให้ได้สายทางที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน ทล. มีรถตรวจสอบสภาพความเรียบของถนน 2 คัน ใช้สำหรับตรวจสอบสภาพถนนทั่วประเทศ ซึ่งรถทั้ง 2 คัน นอกจากติดตั้งเลเซอร์เพื่อตรวจสอบสภาพผิวถนนและยังสามารถวัดความลึกของร่องล้อบนผิวถนนได้ รวมทั้งติดตั้งกล้องสำหรับเก็บภาพสายทาง ภาพแนวเขตทาง และสภาพสายทาง เพื่อบ่งชี้ความเรียบของผิวถนน ให้ได้ค่ามาตรฐานตามหลักสากล ที่ค่าปกติของถนนคอนกรีตต้องมีค่าต่ำกว่า 2.5 และถนนแอสฟัลต์ต้องมีค่าต่ำกว่า 2.0 จึงจะสามารถตรวจรับงานได้

Advertisement