กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปประกอบแผนการดำเนินงานในอนาคต สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช.มีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่ง โดยการดำเนินงานนี้ อยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การสำรวจออกแบบรายละเอียด เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 กิโลเมตร และจัดทำเอกสารประกวดราคา การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเส้นทางดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และมีจุดสิ้นสุด

อยู่ที่บริเวณอำเภอปราณบุรี ประกอบด้วย 1.แนวเส้นทางหลัก เพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการท่องเที่ยว 2.แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว และ 3.แนวเส้นทางที่แยกออกจากแนวเส้นทางหลักเพื่อให้สามารถเชื่อมกับถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4)ที่ผ่านมา ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ไปแล้ว โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แบ่งเป็น จังหวัดเพชรบุรี 6 อำเภอ (หนองหญ้าปล้อง ท่ายาง ชะอำ เขาย้อย บ้านลาด แก่งกระจาน) และในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 อำเภอ(หัวหิน ปราณบุรี) ซึ่งได้อธิบายถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น ตลอดจนแผนดำเนินการ พร้อมกับเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนำและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ ทช. ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 830 คน เพื่อนำเสนอรายละเอียดของแนวสายทาง รูปแบบ แนวคิดในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งการศึกษาและการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับประชาชน รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากได้ข้อสรุปจะได้รายงานให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการดำเนินงานของโครงการและจะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที และครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement