เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เตรียมลดค่าธรรมเนียมแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าปูนซิเมนต์สำเร็จรูปรายหลักของไทยผ่านท่าเรือระนอง (ทรน.) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้กับ ทรน. อีกทางหนึ่ง

โดยสนับสนุนการขยายกลุ่มเป้าหมายสินค้าใหม่ ส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่าง ทรน. กับท่าเรือในกลุ่มประเทศ BIMSTEC ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนปาล และภูฏาน รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์การขนส่งในภาคใต้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ทรน. เป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)

เนื่องจาก ทรน. เป็นท่าเรือที่มีศักยภาพด้านการขนถ่ายสินค้าข้างลำลงเรือโดยตรง จึงได้เชิญชวนบริษัท SCG Logistics Management จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งออกปูนซิเมนต์สำเร็จรูปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมพัฒนาระบบ New Normal Logistics ในรูปแบบ Model Lighter  ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าได้รอบละ 5,000 – 6,000 ตันต่อเที่ยว เมื่อเทียบกับทางถนนโดยปรับเปลี่ยนโหมดการขนส่งจากโรงงานอำเภอทุ่งสง (รถบรรทุก) ไปยังท่าเรือแสงทอง อำเภอกันตัง (จังหวัดตรัง) โดยเรือลำเลียง (Lighter) มายัง ทรน. เพื่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการส่งออกปูนซิเมนต์จำนวน 150,000 ตันต่อเดือน

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ได้เห็นชอบให้ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียม ทรน. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้บริการขนถ่ายปูนซิเมนต์ผ่าน ทรน. ของบริษัท SCG Logistics Management จำกัด ในอัตราที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยให้ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมจากเดิม 15 วัน เป็น 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และมอบหมายให้สำนักงานท่าเรือภูมิภาค และฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ดำเนินการหาแนวทางวางแผนธุรกิจร่วมกันในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พันธมิตรระหว่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (SCG) และบริษัท SCG Logistics (SCGL) และ ทรน. ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement