กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อาทิ ท่าเรือ เขื่อน ขุดลอกร่องนน้ำ ฯ ท่าเรือปากเมง นับเป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวและคมนาคมทางน้ำที่สำคัญกับทางจังหวัดตรัง ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวใช้งานท่าเรือปากเมงเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากอายุของท่าเรือฯ มีการใช้งานมากกว่า 20 ปี สภาพปัจจุบัน จึงมีความชำรุดทรุดโทรม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีความแข็งแรง รูปแบบเหมาะสม สวยงาม โดยในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน และทำโครงการศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และเห็นควรให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือเช่นเดิม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นของท่าเรือปากเมง คือ ขนาดท่าเรือฯไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ สะพานท่าเรือค่อนข้างแคบ ไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสาร ความลึกร่องน้ำไม่เพียงพอและมีสภาพค่อนข้างตื้นเขิน ท่าเรือยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น บันไดขึ้น-ลงเรือ หลักผูกเรือและยางกันชนเรือ โครงสร้างท่าเรือชำรุดทรุดโทรม ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือ ระบบน้ำประปาระบบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบขนย้ายสินค้า ไม่มีพื้นที่จอดเรือ ทำให้เกิดความแออัดของการจราจรทางบกช่วงเทศกาล 

กรมเจ้าท่า โดยกองวิศวกรรม จึงได้มีโครงการศึกษาวางแผนและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือฯ ให้มีฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์ครบถ้วน พื้นที่ท่าเรือฯ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โครงสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง พื้นที่ด้านหน้าท่าสามารถรองรับเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่ามีพื้นที่การใช้สอยครบถ้วนตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง ณ ปัจจุบัน มีความคืบหน้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 72.99% ภายหลังปรับปรุงก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการใช้งานที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีพื้นที่ท่าเรือฯ ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่ามีพื้นที่การใช้สอยที่สามารถอำนวยความสะดวก สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน

โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังและยังเป็นท่าเรือที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศอย่างมหาศาล พร้อมรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รองรับการเชื่อมโยงในอนาคต ด้วยการลงเครื่องบิน ต่อรถ ลงเรือ ไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง เกิดเป็นเส้นทางการเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” ในอนาคตได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement