กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ารถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน!!! ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. สนับสนุนการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกใหม่ ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมในวันนี้ (วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ซึ่งจะทำให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน โดยเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการจัดการระบบขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยให้กรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแลการให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม เนื่องจากปัจจุบันการเรียกใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว แต่ที่ผ่านมารถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถนำมาจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกแบบหนึ่ง เพื่อให้เป็นทางเลือกในการเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประชาชน ส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อไปว่า ตามขั้นตอนหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านขั้นตอนการพิจารณาข้อกฎหมายทั้งหมดแล้ว ก็จะพิจารณาลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาขั้นตอนดังกล่าวประมาณ 1 เดือน โดยระหว่างนี้ กรมการขนส่งทางบกต้องเร่งดำเนินการออกระเบียบหรือประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำมาให้บริการ และผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระเบียบในการดำเนินการจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความประสงค์จะนำมาให้บริการสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายได้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาควิชาการ รวมถึงผู้แทนผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในทุกขั้นตอน ซึ่งรายละเอียดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยกำหนดอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และมีการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรถสาธารณะในปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร มีการติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกซึ่งจะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น รวมทั้งต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถควบคุมกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยและเป็นธรรมในการให้บริการ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement