พิธีลงนาม Partnership Arrangement ระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

​เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดพิธีลงนามใน Partnership Arrangement ในรูปแบบ online (Virtual Signing Ceremony for the Partnership Arrangement between ADB and NEDA) โดยมีนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ Mr. Ramesh Subramaniam, Director General, Southeast Asia Department, ADB

นอกจากนี้ ในพิธีลงนามดังกล่าว นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล Executive Director, ADB และผู้แทนจากทั้ง สพพ. และ ADB ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามใน Partnership Arrangement ฉบับดังกล่าวเป็นการสานต่อความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง ADB กับ สพพ. ต่อจาก Partnership Arrangement ฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนตุลาคม 2563

ซึ่ง Partnership Arrangement ฉบับใหม่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบความร่วมมือในลักษณะเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่น มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สนับสนุนเป้าหมายของ สพพ. ในการยกระดับบทบาทขององค์กร ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลไทยในการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

อย่างไรก็ดี การกำหนดสาขาความร่วมมือหลักภายใต้ Partnership Arrangement ดังกล่าวมุ่งเน้นสาขาความร่วมมือที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement