กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยต้องเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องเป็นไปตามกรมการขนส่งทางบกประกาศข้อกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และใช้แผ่นป้ายทะเบียนตรงตามประเภทรถ เตือน! อย่าหลงเชื่อการโฆษณาแอบอ้างว่าสามารถใช้ป้ายแดงทดแทนได้ พบฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายปรับสูงสุด 10,000 บาท

กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนรถที่ใช้นวัตกรรมนำสมัยเพื่อการประหยัดพลังงาน หรือรถพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทุกประเภท โดยต้องเป็นรถที่สามารถนำมาจดทะเบียนและเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำรถเข้าจดทะเบียนและใช้ป้ายทะเบียนรถตรงตามประเภท ไม่สามารถใช้ป้ายแดงแทน เนื่องจากป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น จึงถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนนำไปใช้ผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

สำหรับรถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์ (รถเก๋ง) ที่มีน้ำหนักรถน้อยกว่า 450 กิโลกรัม โดยไม่รวมน้ำหนักแบตเตอรี่ หรือรถกระบะขนาดเล็กที่มีน้ำหนักรถน้อยกว่า 600 กิโลกรัม โดยไม่รวมน้ำหนักแบตเตอรี่ ต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้า (Rated Power) ไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ และวิ่งได้ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ รถตู้ รถยนต์กระบะบรรทุกทั่วไปที่มีน้ำหนักรถไม่รวมน้ำหนักแบตเตอรี่มากกว่าที่กล่าวมาข้างต้น ต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ และวิ่งได้ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 0.25 กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ โดยต้องมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับรถยนต์สามล้อรับจ้างและสามล้อส่วนบุคคลต้องมีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ และวิ่งได้ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ส่วนขั้นตอนในการจดทะเบียนมีความสะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกับการจดทะเบียนรถประเภทอื่น และสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที เพียงเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ ในส่วนของอัตราภาษีรถประจำปี หากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง คิดอัตราภาษีตามน้ำหนักของรถ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ใช้ในการจดทะเบียนรถกระบะ ซึ่งจะถูกกว่าภาษีรถประเภทเดียวที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง แต่ถ้าเป็นรถประเภทอื่นๆ นอกเหนือไปจากรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ รถบรรทุก การจัดเก็บภาษีตามน้ำหนักรถแต่หาร 2 ซึ่งจะทำให้เสียภาษีถูกกว่าครึ่งหนึ่ง

Advertisement