สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดงานสัมมนาสรุปผลงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs เสริมเขี้ยวเล็บแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งด้านต่าง ๆ ทั้งด้านหลักสูตรการอบรมการขับขี่ยานพาหนะ, การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน และการพัฒนาฐานความรู้ด้านอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐพิจารณาปรับใช้เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่งได้อย่างเป็นระบบ

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคขนส่งเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึง ร้อยละ 37.8 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ โดยเป็นพลังงานที่ใช้สำหรับการขนส่งทางบกถึง ร้อยละ 79 ของการใช้พลังงานในภาคขนส่ง และด้วยสภาวะความผันผวนทางสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน และราคาพลังงาน จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ในการแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจลดลง “โครงการ Green Freight Interventions among SMEs” จึงเป็นโครงการที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคขนส่ง สามารถร่วมกันลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ

“โครงการ Green Freight Interventions among SMEs ที่จัดให้มีงานสัมมนาสรุปผลงานในวันนี้ ถือเป็นผลลัพธ์จากการดำเนินงานผ่านการผลักดันเชิงนโยบายของภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถลดการใช้พลังงาน ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้ดีขึ้น โดย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม สนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคม บริษัทรถยนต์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงการลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม” นายชัยวัฒน์ กล่าว

คุณธิบดี หาญประเสริฐ ประธานคณะทำงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs กล่าวว่า โครงการ Green Freight Interventions among SMEs มีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 30 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านของหลักสูตรการอบรมการขับขี่ยานพาหนะ การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน และการพัฒนาฐานความรู้ด้านอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง เพื่อนำผลสรุปที่ได้รับไปขยายผลใช้งานให้กับผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐพิจารณาปรับใช้เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ขอบเขต 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ Green Technologies and Financing, Driver Training, Reducing Empty Backhaul

“สำหรับผลสรุปงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs ถือเป็นที่น่าพอใจ โดยใน ด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและแบบจำลองทางการเงิน ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในสาขาขนส่ง โดยระบุรายละเอียดครอบคลุมถึง การลงทุน ระยะเวลาคืนทุน และผลประหยัด อาทิ อุปกรณ์ลู่ลม ที่สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 4%, ยางประหยัดพลังงาน ที่สามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุด 10%, ระบบยกเพลา ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 1.88% และระบบติดตามบอกตำแหน่ง ที่สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 5-15% เป็นต้น โดยการดำเนินงานดังกล่าวโครงการจะเข้าทำการวิเคราะห์การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง (Fuel Use Baseline) และเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งเสนอแผนงานการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย 10 บริษัท ส่วนการดำเนินงานในด้านการอบรมพนักงานขับรถ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ทดสอบใช้หลักสูตรอบรมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นมาจัดอบรมให้กับพนักงานขับขี่รถยนต์ 100 คน และครูฝึกสอนการขับขี่ 10 คน ด้านการดำเนินงานลดการขนส่งเที่ยวเปล่า ได้ดำเนินการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในประเด็นของการขนส่งเที่ยวเปล่า (Empty Backhaul) ในพื้นที่เป้าหมาย 1 พื้นที่ (Region) และได้มีการทดลองใช้แนวทางการปรับปรุงด้วยการบริหารจัดการ ในผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับตรวจวัดผลการประหยัดพลังงาน 5 บริษัท” คุณธิบดี กล่าว

ภายในงานสัมมนาสรุปผลงานโครงการ Green Freight Interventions among SMEs นอกจากจะมีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแล้ว ยังมีการเสวนา เรื่อง Green Freight เพื่ออนาคตขนส่งไทย ก้าวไกลสู่สากล ซึ่งจะมีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Green Freight และมุมมองด้านพลังงานของผู้ประกอบการขนส่ง นโยบายการสนับสนุนด้าน Green Freight ของภาครัฐ ที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง แนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีประหยัดเชื้อเพลิง และแนวทางการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง Green Freight ธุรกิจขนส่ง มั่งคั่งและมั่นคง ที่จะนำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ Green Freight Interventions among SMEs และผลสำเร็จในการบริหารจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการเสวนาเรื่อง รู้ลึก รู้จริง Green Freight Technologies ที่จะนำเสนอเทคโนโลยีปัจจุบันที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและด้านขนส่ง และนำเสนอผลสำเร็จจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภาคขนส่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานด้วย

Advertisement