คุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วยคุณอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟฯ นำคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการรถไฟ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย สัญญาที่ 2 ช่วงอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย เพื่อที่จะกำกับติดตามความคืบหน้า ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟฯ อีก 7 เส้นทาง

คุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางดังกล่าว ทั้งสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอยพร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 3 แห่ง (ฉะเชิงเทรา แก่งคอย และภาชี) ระยะทางรวมประมาณ 97 กิโลเมตร และสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางรวมประมาณ 9 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย 1.2 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างจนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างรถไฟทางคู่อีก 7 เส้นทาง ได้แก่ (1) โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย (2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น (3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ (5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน (6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ (7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของรัฐที่ใช้งบประมาณในการดำเนินการที่มีวงเงินสูง หรือโครงการของรัฐที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

Advertisement