Home สนพ. เผยสถานการณ์ราคาก๊าซ NG และราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เพื่อสำรองใช้ในฤดูร้อน สนพ.เผยราคาก๊าซ NG และราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อสำรองใช้ในฤดูร้อน

สนพ.เผยราคาก๊าซ NG และราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อสำรองใช้ในฤดูร้อน

สนพ.เผยราคาก๊าซ NG และราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อสำรองใช้ในฤดูร้อน

สนพ.เผยราคาก๊าซ NG และราคา Spot LNG ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อสำรองใช้ในฤดูร้อน