กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี ) ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาจะหลวย หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบท จำนวน 4 สายทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4020 แยก ทล. 2182 (กม.ที่ 41+500 ) – บ้านโสกแสง อ.บุณฑริก,นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี, ถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4029 แยก ทล. 2182 ( กม.ที่ 7 +600 ) – บ้านนาจะหลวย อ.เดชอุดม,นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี,  ถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4031 แยก ทล. 2182 (กม.ที่ 1 +500 ) – บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม,บุณฑริก  จ.อุบลราชธานี  และถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4019 แยก ทล. 2172 (กม. 1+500 ) – บ้านนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย โดยผลการตรวจสอบในบริเวณสายทางดังกล่าว ไม่พบรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องและจะเวียนตั้งด่านตรวจฯ ไปยังเส้นทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึงต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

Advertisement